กิจกรรมคณะ,  นักศึกษา,  ผลงานนักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร ที่ได้รับรางวัล Best of FM Innovation

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ขอแสดงความยินดีกับ
นายศราวุธ ขำวิลัย นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
ที่ได้รับรางวัล Best of FM Innovation 
จากสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร TFMA

ปิดความเห็น บน ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร ที่ได้รับรางวัล Best of FM Innovation