คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ขอแสดงความยินดีกับ
นายศราวุธ ขำวิลัย นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร
ที่ได้รับรางวัล Best of FM Innovation 
จากสมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร TFMA