รางวัลชนะเลิศ AI and Mixed Reality for e-Learning Innovation Awards ผลงาน ” AReye3D สื่อการเรียนการสอน AR นัยน์ตาของมนุษย์ ” โดยสาขาวิชาการออกแบบสื่อดิจิทัล

คณะสถา...

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ เปิดโลกสู่ศตวรรษที่ 21 กับสถาปัตยกรรม ปีที่3 ครั้งที่ 7 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ในวันพ...

ปิดโหมดสีเทา